Joanna Karp

Team

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe z Zamówień Publicznych. Od kilku lat sukcesywnie zdobywa doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań publicznych jako członek lub sekretarz licznych komisji przetargowych w instytucjach zamawiających.

Experience

  • świadczy doradztwo na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane, zarówno w procedurze krajowej, jak i unijnej,
  • weryfikuje i tworzy dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikację warunków zamówienia oraz projekty umów,
  • przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze pełnomocnika zamawiającego,
  • przygotowuje analizy prawne w zakresie zamówień publicznych

Publications

20 października 2023, Przetargi Publiczne
Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia