Warunki użytkowania

I. Postanowienia ogólne

1. Strona pod domeną https://www.pierog.pl jest stroną o charakterze informacyjnym i jest prowadzona w celu prezentowania za pośrednictwem sieci Internet oferty usługowej Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy (dalej „Kancelaria”).
2. Administratorem Strony jest Kancelaria Prawna Jerzy PIERÓG & Partnerzy z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa, NIP 525-115-42-81, REGON 013109095.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Serwis – system stron www funkcjonujący pod domeną www.pierog.pl prowadzony i funkcjonujący zgodnie z Regulaminem;
Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu określający zasady funkcjonowania Serwisu;
Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu.
4. Na stronie www.pierog.pl w zakładce Kontakt znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań Kancelarii.

II. Usługa świadczona drogą elektroniczną

1. Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa polegająca na umożliwieniu prezentacji informacji dotyczących Kancelarii i świadczonych przez nią usług oraz udostępnianiu formularza kontaktowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
a. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, a w szczególności polega na:
a. udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji o usługach świadczonych przez Kancelarię;
b. udostępnianiu formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie poprzez system informatyczny wiadomości do Kancelarii.
3. W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować:
a. połączeniem z siecią Internet;
b. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, akceptującymi pliki „cookies”.

III.  Dane osobowe

1. Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym lub subskrypcji są przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Kancelaria.
3. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych uregulowany jest w Polityce przetwarzania danych osobowych (http://www.pierog.pl/stopka/polityka-prywatnosci.html ) dostepnej na stronie www.pierog.pl

IV.  Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu oraz informacje o naruszeniach Regulaminu dokonanych przez Użytkowników, można zgłaszać na adres e-mail Kancelarii kancelaria@pierog.pl
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu Kancelarii na Stronie (np. tekst i obrazy) stanowią własność Kancelarii lub jej licencjodawców.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami