Katarzyna Latecka

Team

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Złożyła egzamin radcowski po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe z zamówień publicznych na SGGW w Warszawie. Posiada doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych, które zdobyła pracując po stronie zamawiających. W Kancelarii PIERÓG & Partnerzy zajmuje się obsługą zamawiających jak i wykonawców.

Experience

• posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
• świadczy doradztwo na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane, zarówno w procedurze krajowej, jak i unijnej, tworzy i weryfikuje dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym projekty specyfikacji warunków zamówienia i umów,
• przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bierze udział w pracach Komisji Przetargowych,
• przygotowuje analizy i, opinie prawne, a także pisma procesowe.
• przygotowuje środki ochrony prawnej w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sporządza odwołania i odpowiedzi na odwołanie, analizy prawne w zakresie zamówień publicznych oraz reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
• świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz zamawiających i wykonawców zarówno w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak i na etapie realizacji umowy dot. zamówienia publicznego.

Publications

  • 20 października 2023, Przetargi Publiczne
    Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia