Kolejny sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria reprezentowała przystępującego, który ubiegał się o zamówienie w postępowanie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów ściany diodowej. Jeden z wykonawców wniósł odwołanie, w którym zarzucał m.in. naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy  oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy, przy czym przepisów tych w związku z art. 105 ust. 3 i 4 ustawy, art. 107 ust. 2 ustawy i art. 16 pkt 1 i 2 ustawy przez bezpodstawne, niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, odrzucenie oferty odwołującego, z uwagi na brak przedłożenia przedmiotowego środka dowodowego, podczas gdy oferta odwołującego była zgodna z warunkami zamówienia, a nadto brak przedłożenia przedmiotowego środka dowodowego podlegał uzupełnieniu na obligatoryjne wezwanie zamawiającego, którego wbrew obowiązkowi nie wystosowano do odwołującego.

Odwołujący zarzucał zamawiającemu, że nie dopuścił on do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego. Izba zgodziła się z zamawiającym i przystępującym, że regulacja instytucji uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych określona w art. 107 ust. 2 ustawy jest węższa niż w przypadku podmiotowych środków dowodowych, gdzie ustawodawca przewiduje możliwość uzupełnienia także dokumentów zawierających błędy (art. 128 ust. 1), co nie występuje w przypadku przedmiotowych środków dowodowych, co oznacza, że ustawodawca nie przewiduje możliwości uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, który zawiera np. błąd w dacie jego wystawienia. Odwołujący argumentował, że skoro złożył podmiotowy środek dowodowy ze złą datą (inną niż wymagał zamawiający), to zamawiający powinien był uznać, że przedmiotowy środek dowodowy w ogóle nie został złożony i tym samym zamawiający powinien wezwać do jego złożenia. Izba nie podzieliła tej argumentacji.

Izba oddaliła również zarzuty dotyczące niezgodności treści oferty przystępującego z warunkami zamówienia. Izba wskazała m.in. że słusznie zamawiający i przystępujący podnosili, że zamawiający w wykazie urządzeń oczekiwał podania głównych elementów zamówienia, natomiast nie wymagał szczegółowej specyfikacji wszystkich urządzeń, części składowych składających się na przedmiot zamówienia, tak samo jak nie wymagał, aby składane przedmiotowe środki dowodowe potwierdzały wszystkie aspekty techniczne składanych ofert. Przeciwnie zamawiający precyzyjnie wskazywał, jakie informacje wykonawcy mają zamawiającemu przedstawić i jakie informacje mają zostać potwierdzone przedmiotowymi środkami dowodowymi. W ocenie Izby nie można po upływie terminu składania ofert czynić skutecznie zamawiającemu zarzutu, że nie oczekuje weryfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż przewidział w SWZ, czy też przedstawienia bardziej szczegółowego opisu oferowanych urządzeń niż wynika to z dokumentów opracowanych przez zamawiającego, a do tego w istocie sprowadza się jeden z zarzutów odwołania.

Izba oddaliła odwołanie w całości, co otworzyło drogę do uzyskania kontraktu przez przystępującego.

Klienta reprezentował r.pr. Paweł Skrodzki

wyrok z 23.01.2024, sygn.  KIO 9/24

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami