Oferta dla zamawiającego

Współpraca z Kancelarią PIERÓG & Partnerzy to gwarancja legalności podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wspieramy Zamawiającego na każdym etapie przygotowania postępowania:

 • dobór trybu i warunków udzielenia zamówienia w celu ochrony przed konsekwencjami nieuprawnionego wyboru trybu niekonkurencyjnego, a przy tym umożliwienie osiągniecia postawionego celu
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy
 • uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej
 • badanie i ocenia ofert
 • procedura odwoławcza
 • przeprowadzanie audytów postępowań oraz kontroli ex-ante
 • pomoc podczas kontroli projektu przez uprawnioną instytucję
 • obrona naszych Klientów przed utratą dofinansowania projektów, które zgodnie z umową miały być współfinansowane ze środków unijnych

Doświadczenie

 • doradzaliśmy w dziesiątkach postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez zamawiających klasycznych jak i sektorowych
 • sporządzaliśmy opinie dotyczące wyboru trybu postępowania niejednokrotnie zmieniając założenia zamawiających i optymalizując rozwiązania
 • opiniowaliśmy działania zamawiających oraz wykonawców w trakcie procedury udzielania zamówienia
Skontaktuj się z nami

Klienci