Kolejny sukces Kancelarii przed Sądem Okręgowym

W dniu 11 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. akt X Ga 1207/20, oddalił skargę na wyrok KIO 2231/20, którym Izba, wskutek odwołania wniesionego przez Kancelarię, nakazała Zamawiającemu przywrócenie do postępowania Klienta Kancelarii, uznając że Zamawiający nie miał podstaw do pominięcia przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu informacji podanych w wykazie złożonym na pierwsze wezwanie, jak również pominięcia zasobów udostępnionych przez podmiot trzeci, w sytuacji gdy Wykonawca w pierwszym wykazie wskazał jedynie doświadczenie własne, ale w treści oferty oświadczył o korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego.

Skargę wniósł Przystępujący po stronie Zamawiającego, zarzucając m.in., że brak podania w pierwszym wykazie doświadczenia podmiotu trzeciego skutkuje utratą możliwości polegania na zasobach podmiotu trzeciego. Skargą objęto także kwestie, które wykraczały poza zakres uzasadnienia decyzji Zamawiającego i zakres sporu przed KIO. Spór w niniejszej sprawie dotyczył więc zarówno kwestii procesowych, jak i zagadnień materialnych, w tym wniosków wynikających z orzeczenia Trybunały w sprawie Esaprojekt.

Jako przeciwnicy skargi wykazaliśmy przed sądem, że wyrok KIO jest prawidłowy. Sąd uznał argumenty dotyczące braku możliwości wykraczania w skardze poza zakres sporu, jak również argumenty dotyczące tego, że badanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinno opierać się na całości informacji przekazanych przez wykonawcę (zarówno w pierwszym, jak i drugim wykazie), a brak przepisania określonych informacji z pierwszego wykazu do wykazu uzupełnianego na wezwanie nie oznacza, że wcześniej podane informacje przestały mieć znaczenie. Sąd uznał także argumenty, że z powodu braku powołania się w składanym na wezwanie Zamawiającego wykazie usług na doświadczenie podmiotu trzeciego, wykonawca nie traci prawa do korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na etapie uzupełnienia wykazu, skoro stosowne oświadczenie w tym zakresie zawarł w treści swojej oferty.

 Przeciwnika skargi na etapie postępowania skargowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu reprezentował r.pr. Paweł Skrodzki oraz adw. Grzegorz Matejczuk.   

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami