Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość decyzji Zamawiającego w postępowaniu, w którym doradzają prawnicy Kancelarii

W dniu 8 maja 2019 roku, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy, który został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pn.: „przygotowanie szczegółowego projektu technicznego innowacyjnej instalacji mobilnej przeznaczonej do remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” wraz z systemem rurociągów łączących oraz automatycznym systemem bieżącej kontroli przebiegu procesu remediacji oraz budowa innowacyjnego systemu oczyszczania/podczyszczania gruntów i wód podziemnych odpompowywanych studniami przechwytującymi wraz z systemem rurociągów łączących studnie przechwytujące z iniekcyjnymi oraz montażem agregatów pompowych w studniach przechwytujących” z powodu niewykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Postępowanie to jest prowadzone w ramach projektu pod nazwą „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego” współfinansowanego w ramach środków POIiŚ na lata 2014-2020 oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego“, w którym prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych.

Zamawiającego z sukcesem reprezentowali adw. Jerzy Pieróg i adw. Żaneta Urbaniak.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami