Ocena ofert została dokonana przez CPK w sposób zgodny z siwz

W dniu 28 grudnia 2020 r. rozpoznane zostało odwołanie wniesione przez Konsorcjum trzech firm w przetargu nieograniczonym na usługi konsultanta wsparcia technicznego ds. opracowania Master Planu dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przetarg ten został unieważniony przez zamawiającego z uwagi na odrzucenie ofert trzech firm ubiegających się o przedmiotowe zamówienie. Konsorcjum, jako jeden z podmiotów składających ofertę, nie zgodziło się z decyzją zamawiającego podnosząc, że odrzucenie jego oferty było niezasadne.
KIO oddaliła odwołanie w całości uznając, iż zamawiający dokonał oceny ofert w zakresie doświadczenia osób dedykowanych na określone stanowiska w sposób w pełni zgodny z zapisami siwz.
Na rozprawie CPK było reprezentowane przez adw. Jerzego Pieróg oraz Katarzynę Dubowską.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami