Realizowałem umowę w Konsorcjum – jakie jest moje doświadczenie?

Autor | Justyna Góźdź

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

 

 

Wykonawcy działający na rynku zamówień publicznych często stają przed dylematem, czy zrezygnować z wyścigu o pozyskanie zamówienia publicznego z uwagi na zbyt wyśrubowane, lub prostu wyższe niż ich rzeczywisty potencjał wymagania Zamawiającego, czy też podjąć się realizacji zamówienia z innym wykonawcą lub z wykorzystaniem zasobów podmiotów trzecich?

Przed podjęciem decyzji w tym zakresie, niedoświadczony wykonawca może zastanawiać się, jak będzie kształtowała się kwestia zdobytego przez niego ewentualnego doświadczenia w sytuacji pozyskania zamówienia z innym wykonawcą w ramach umowy konsorcjum. Na szczęcie, istniejące jeszcze niedawno wątpliwości, powoli ulegają rozmyciu.

 Orzecznictwo organów orzekających w sprawach dotyczących zamówień publicznych

Kluczowy dla powyższej kwestii był wyrok TSUE wydany z sprawie C-387/14 (Esaprojekt), zgodnie  którym dla oceny nabytego przez danego wykonawcę doświadczenia, istotny jest rzeczywiście realizowany przez niego zakres zamówienia: gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.

Powołując się na orzecznictwo TSUE, także krajowe organy orzekające w sprawie zamówień publicznych zaczęły orzekać, iż doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy oceniać in concreto, w odniesieniu do faktycznie zrealizowanych prac i pełnionych funkcji, tj. bezpośredniego udziału w realizacji zamówienia, a nie do samego przedmiotu umowy, w tym również zakresu zamówienia realizowanego przez drugiego z konsorcjantów.

Powyższe obrazowo opisała Izba w jednym z wyroków: Nie jest tak, jak twierdził Przystępujący, że wystarczy, by wykonawca faktycznie i realnie uczestniczył w realizacji jakiejkolwiek części zamówienia, aby mógł powoływać się na jego całość, np. będąc odpowiedzialnym za budowę drogi, mógł też wskazywać na doświadczenie w budowie mostu, której dokonał inny wykonawca albo będąc odpowiedzialnym za prace elektryczne, wskazywał też na wykonanie robót sanitarnych – nie uzyskał bowiem żadnego faktycznego/realnego doświadczenia w tym zakresie. (tak.: wyrok KIO z dnia z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 588/19).

Istotą posiadania doświadczenia jest faktyczna realizacja tego zakresu zamówienia i o takiej wartości, który odpowiada doświadczeniu niezbędnemu do spełnienia danego warunku udziału w postępowaniu (tak.: wyrok KIO z dnia 6 lutego 2020 r. KIO 126/20).

Istotne jest zatem doświadczenie realne.

Co to oznacza w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia?

Dokładnie to, iż wymagane ustawą oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, o którym mowa w treści przepisu art. 117 ust. 4 Pzp, powinno uwzględniać posiadane przez wykonawców doświadczenie i zakresy zamówienia realizowane przez tych wykonawców w innych postępowaniach wykazywanych na spełnienie warunku, tj. powinno zostać uzupełnione w taki sposób, aby dany zakres zamówienia wymagający konkretnego doświadczenia realizował ten wykonawca, który faktycznie zrealizował w przeszłości wymagany warunkiem zakres.

Dla Zamawiającego oraz samego systemu wydatkowania środków publicznych istotne jest to, aby zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo, czego rękojmię daje realizacja zamówienia przez podmiot profesjonalny, posiadający niezbędne zasoby i praktykę.

 

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami