Rusza inwestycja Polskiego Wydawnictwa Muzycznego! Skuteczna obrona oferty klienta Kancelarii przed KIO doprowadziła do zawarcia umowy o wartości prawie 90 milionów złotych.

Kancelaria świadczyła doradztwo prawne wykonawcy z branży budowlanej, ubiegającemu się o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dotyczącej przebudowy siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kancelaria skutecznie reprezentowała klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach dwóch postępowań odwoławczych, zainicjonowanych odwołaniami wniesionymi przez jednego z konkurentów.

W wyroku z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 205/23, podzielając stanowisko Kancelarii, Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła przede wszystkim pierwszeństwo literalnej wykładni postanowień specyfikacji warunków zamówienia. Zdaniem Izby nie można było zgodzić się z argumentacją odwołującego, że „poboczny” charakter robót związanych z przebudową, czy modernizacją budynku użyteczności publicznej należy uznać za niespełniający wymagania zamawiającego, gdy ten w żaden sposób nie określił ani wartościowego ani procentowego udziału wymaganych prac polegających na rozbudowie/przebudowie/modernizacji budynku użyteczności publicznej w ramach ogólnej wartości referencyjnej roboty budowlanej. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała ponadto, iż brak jest definicji legalnej pojęcia „modernizacja” oraz, że jego interpretacja jest bardzo szeroka. W ocenie Izby, powołując się na słownik języka polskiego PWN, można przyjąć, że modernizacją budynku będzie wykonanie prac zmierzających do podniesienia jego walorów estetycznych i użytkowych poprzez unowocześnienie, ulepszenie lub uwspółcześnienie.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała ponadto, że zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego klientowi Kancelarii zasoby, w postaci zdolności kredytowej, potwierdza realny dostęp do środków finansowych tego podmiotu. W ocenie Izby w przypadku, gdy z zobowiązania podmiotu trzeciego wynika, że zasoby finansowe będą udostępniane wykonawcy poprzez udzielanie pożyczek w trakcie realizacji zamówienia, wbrew twierdzeniom odwołującego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia umowy pożyczki.
Z kolei w sprawie o sygn. akt: KIO 849/23 zarzuty odwołania opierały się na stwierdzeniu, że klient Kancelarii nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, ponieważ doświadczenie osoby wskazanej jako kierownik budowy dotyczyło obiektu, który nie posiadał statusu budynku użyteczności publicznej zarówno w momencie rozpoczęcia robót spełniających warunek, jak i uzyskanie takiego statusu nie było wynikiem ich przeprowadzenia. Powyższe odwołujący wywodził na podstawie złego stanu technicznego budynku, uniemożliwiającego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, co zdaniem odwołującego skutkowało utratą statusu budynku użyteczności publicznej.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała argumentację odwołującego jako oczywiście bezzasadną, podzielając w całości nasze stanowisko: „W zakresie pierwszej podnoszonej przez odwołującego grupy twierdzeń, które dotyczyły nieposiadania statusu budynku użyteczności publicznej przez referencyjny obiekt w momencie rozpoczęcia robót, skład orzekający uznał, że jak słusznie argumentował przystępujący, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie może nastąpić samoistnie, tj. bez przeprowadzenia formalnej procedury. Zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego regulują przepisy art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Krajowa Izba Odwoławcza ponadto stwierdziła: „Mając na uwadze dyspozycję art. 71 ust. 1 pkt 6 Prawa budowlanego do spełnienia przedmiotowego warunku wystarczające było, że obiekt budowlany formalnie do momentu dokonanej rozbudowy lub przebudowy posiadał status budynku użyteczności publicznej. Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynikało, że dopiero w pozwoleniu na budowę formalnie rozstrzygnięto zmianę sposobu użytkowania budynku, zatem fakt wcześniejszego funkcjonowania budynku jako budynku użyteczności publicznej pozwolił uznać, że przystępujący spełnił warunek określony w pkt 10.1 pkt 4 lit. b SWZ. Tym samym z literalnego brzmienia warunku nie wynikało, aby zamawiający wymagał od referencyjnego obiektu czegoś więcej niż konkretnego przeznaczenia (budynek użyteczności publicznej) oraz wpisu do rejestru zabytków. Z powyższego warunku nie wynikały jakiekolwiek szczególne wymagania co do funkcjonalności i stanu obiektu, a przede wszystkim nie dało się z niego wywieść, że roboty powinny być wykonane na czynnym i użytkowanym obiekcie” (wyrok KIO z 11.04.2023 r., KIO 849/23).

W realizowanej inwestycji znajdzie się miejsce na kameralną salę koncertową, klub jazzowy, księgarnię muzyczną, mediatekę, studio nagrań czy sale warsztatowe. Bogatymi zasobami archiwalnymi oraz materiałami wykonawczymi do ponad 3 500 skatalogowanych dzieł wielkoobsadowych opiekować się będzie Dział Zbiorów Nutowych. Ponadto przy Fredry 8 rezydować będzie redakcja „Ruchu Muzycznego”, najstarszego pisma muzycznego w Polsce, którego wydawcą jest PWM (źródło: https://pwm.com.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/3460329,fredry8–rusza-inwestycja-polskiego-wydawnictwa-muzycznego.html).

Wartość inwestycji: 89.670.001,20 zł.

Planowany termin realizacji: III kw. 2024.

W postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą klienta reprezentował r. pr. Kacper Kaleta.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami