Sąd Okręgowy potwierdził prawidłowość działań w sprawie KSI ZUS !!!

W dniu 5 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie dotyczącej przetargu ograniczonego na „Utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”. Skargę na orzeczenie KIO z 23 stycznia 2018 r., potwierdzające prawidłowość działań ZUS przy wyborze oferty Konsorcjum Comarch, wniósł dotychczasowy wykonawca tego zamówienia – Asseco Poland SA. Skarga była praktycznie powieleniem oddalonego przez KIO odwołania i zawierała wiele zarzutów. Sąd Okręgowy za zasadniczy potraktował zarzut dotyczący zaoferowania rażąco niskiej ceny przez Konsorcjum Comarch. Wydając wyrok oddalający skargę SO stwierdził, iż ZUS wykonał prawidłowo wszystkie czynności związane z oceną ofert, a w szczególności związane z badaniem i oceną w zakresie rażąco niskiej ceny. Sąd uznał, iż Konsorcjum Comarch, na którym spoczywał ciężar dowodu, wybroniło swoją ofertę i szczegółowymi wyjaśnieniami oraz dowodami nie potwierdziło rażąco niskiej ceny. Sąd oddalił też wszystkie pozostałe zarzuty.
W ten sposób wybór Konsorcjum Comarch jako wykonawcy utrzymania KSI ZUS stał się prawomocny.

Zamawiającego w postępowaniu przed Sądem Okręgowym reprezentowali prawnicy Kancelarii w osobach adwokata Jerzego Pieróg i radcy prawnego Joanny Presz-Król.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami