Skarga na orzeczenie KIO wniesiona w imieniu naszego klienta – BUDIMEX S.A. uwzględniona

10 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Toruniu uwzględnił w całości skargę BUDIMEX S.A. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze KIO 2892/20 wydany w postępowaniu wszczętym na skutek odwołania wykonawcy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na czynność wezwania odwołującego do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny (sygn. VI Ga 7/21). Odwołanie dotyczyło czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (Budowa budynków B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – Etap I inwestycji” (znak postępowania: ZP/03/20), w którym wartość zamówienia zamawiający oszacował na 212 mln zł. BUDIMEX S.A. skutecznie przystąpiła do postępowania odwoławczego. Krajowa Izba Odwoławcza powyższym orzeczeniem uwzględniła odwołanie w całości, nakazując Zamawiającemu dokonanie unieważnienia czynności wezwania do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny. W związku z tym BUDIMEX S.A., reprezentowana przez Kancelarię Prawną Pieróg i Partnerzy, wniosła skargę na to orzeczenie.

Spór w niniejszym postępowaniu dotyczył przede wszystkim tego, czy zamawiający jest uprawniony do wszczęcia procedury wyjaśnień dotyczącej rażąco niskiej ceny również w sytuacji, gdy wykonawca zaoferował cenę, która nie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług lub od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Sąd uznał argumenty Strony Skarżącej, że dla wszczęcia tej procedury wystarczające jest, że zaoferowana cena wydawała się zamawiającemu rażąco niska i budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Sąd potwierdził również, że nie występowała w postępowaniu żadna okoliczność oczywista, która wskazywałaby na zasadność odstąpienia od wszczęcia tej procedury. Ponadto Sąd potwierdził prawo zamawiającego do badania również istotnych części składowych zaoferowanej ceny także wówczas, gdy umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Skarżącą – BUDIMEX S.A. na etapie postępowania skargowego przed Sądem Okręgowym w Toruniu reprezentował r.pr. Paweł Skrodzki.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami