Skuteczne podważenie czynności unieważnienia postępowania szansą na zwycięstwo Klienta Kancelarii w przetargu o wartości ponad 5 milionów złotych

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wykonawcy wniesione na czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez trzy gminy z Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na rozwój elektronicznych usług publicznych. Wartość całkowita przedmiotowego zamówienia to ponad pięć milionów złotych.

Izba w przedmiotowym postępowaniu musiała rozważyć, czy możliwa jest zmiana kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, która wskazana została w informacji z otwarcia ofert opublikowanej na stronie internetowej. Zamawiający, powołując się na omyłkę, dokonał bowiem po prawie miesiącu korekty tej kwoty w czego konsekwencji cena oferty odwołującego – jedynego wykonawcy w postępowaniu przekroczyła ją w ramach wszystkich trzech części, o które ubiegał się Klient Kancelarii. Na tej podstawie faktycznej Zamawiający unieważnił postępowanie powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła argument prawników Kancelarii o szczególnym gwarancyjnym charakterze normy z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp systemowo powiązanej z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, którego celem jest zabezpieczeniem uczestników postępowania przed dowolnym unieważnieniem postępowań, kiedy cena oferty wykonawcy mieści się w kwocie wskazanej przez zamawiającego. Mając na uwadze, iż przesłanki skutkujące unieważnieniem postępowania są wyjątkiem od reguły i nie można interpretować ich rozszerzająco, bez znaczenia dla rozpoznawanej sprawy były przedłożone przez Zamawiającego dokumenty dotyczące pozyskiwania środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia.

Na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą Wykonawcę z sukcesem reprezentowali adw. Jerzy Pieróg oraz apl. radc. Kacper Kaleta.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami