Skuteczne wsparcie Klienta Kancelarii w postępowaniu na dostawę elektrycznych autobusów o wartości ponad 3 miliardów złotych

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 18 marca 2019 roku oddaliła odwołania wniesione przez konkurentów Klienta Kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego pn. „Opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Odwołujący kwestionowali zasadność odrzucenia ich ofert, żądając ponownej oceny złożonych przez nich ofert i ich wyboru, jako najkorzystniejszych w postępowaniu. Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację zamawiającemu i przystępującemu po jego stronie wykonawcy, reprezentowanemu przez Kancelarię, uznając, że zarzuty odwołania nie zasługują na uwzględnienie. W wyniku powyższego oferta Klienta Kancelarii pozostała jedyną ofertą uznaną za najkorzystniejszą. Wartość przedmiotowego zamówienia to 3 119 959 500,00 złotych.
Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia nastąpiło przy udziale prawników Kancelarii: adwokata Żanety Urbaniak i radcy prawnego Adriana Bura.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami