Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria reprezentowała Odwołującego Wegner sp. z o.o. sp. k.

Podstawowy zarzut dotyczył braku realności udostępnienia jednemu z wykonawców biorących udział w postępowaniu zasobów podmiotu trzeciego w postaci doświadczenia. Oferta tego wykonawcy, wbrew dyspozycji art. 118 ust. 2, nie zakładała uczestnictwa podmiotu udostępniającego zasoby w wykonaniu zamówienia.

Wykonawca ten przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

Izba uwzględniła zarzut, co doprowadziło do pożądanego przez Odwołującego skutku –  Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykonanie czynności odrzucenia oferty Przystępującego  jako złożonej przez wykonawcę niespełniającego warunku udziału w postępowaniu, z uwagi na to, że wykonawca ten nie wykazał, iż podmioty udostępniające mu zasoby wiedzy i doświadczenia wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności (zasoby) są wymagane.

Klienta reprezentował r.pr. Paweł Skrodzki.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami