Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wybór oferty Klienta Kancelarii został zakwestionowany przez odwołującego, który zarzucał zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty Klienta Kancelarii wskazując na rażąco niską cenę, niespełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

 

W postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą Kancelaria zastępowała Przystępującego, który ubiegał się o zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

W zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia odwołujący kwestionował prawidłowość uznania przez Zamawiającego doświadczenia Klienta Kancelarii, który w wykazie usług wykazywał spełnienie warunku udziału w postępowaniu:

  • usługą zaprojektowania zakładu karnego, kwalifikując ten budynek jako budynek użyteczności publicznej,
  • usługą zaprojektowania sali koncertowej, która zdaniem Klienta Kancelarii mogła pełnić funkcję sali teatralnej.

Zdaniem odwołującego zaprojektowany przez Klienta Kancelarii budynek zakładu karnego nie był budynkiem ogólnodostępnym, a zatem nie mógł zostać uznany za budynek użyteczności publicznej. Ponadto w ocenie odwołującego obiekt budowlany spełniający wymagania w zakresie parametrów określonych w warunku należało uznać za budynek zamieszkania zbiorowego, a nie budynek użyteczności publicznej.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego doświadczenia w zakresie zaprojektowania sali koncertowej, która jednocześnie będzie pełnić funkcję sali teatralnej, odwołujący wskazywał na niedopuszczalność uwzględnienia doświadczenia Klienta Kancelarii, ponieważ w warunku zamawiający wymagał wykonania dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego o funkcji przeznaczonej dla użyteczności publicznej o wiodącej funkcji teatralnej (z wymaganą w ramach opracowania salą teatralną z widownią dla min. 200 osób) o łącznej powierzchni użytkowej minimum 2.500 m2 i kubaturze min 10.000 m3. W ocenie odwołującego sala koncertowa z racji jej odmiennego przeznaczenia i stosowanych odmiennych rozwiązań technicznych nie mogła zostać uznana za salę „o wiodącej funkcji teatralnej”.

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w całości, co pozwoli Klientowi Kancelarii na zawarcie umowy z zamawiającym.

Klienta reprezentowała r. pr. Katarzyna Dubowska

Wyrok z dnia 28 marca 2024 r., sygn.  KIO 794/24

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami