Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

W dniu 20 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznała odwołanie wykonawcy wobec odrzucenia jego oferty z uwagi na zaoferowanie rażąco niskiej ceny w przetargu ograniczonym na usługę – pogwarancyjne naprawy awaryjne i przeglądy radiostacji M3SR serii 4100, XT-452, XK-2900, XK-2500, odbiorników ET-458 i pokrewnych oraz systemów antenowych do nich, Wykonawca ten zaoferował 1 zł jako cenę jednostkową za przegląd urządzeń w jednej z pozycji formularza cenowego podlegającą ocenie w kryterium oceny ofert. Zamawiający odrzucił jego ofertę z uwagi na zaoferowanie rażąco niskiej ceny.

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 22 lipca 2021 r. oddaliła odwołanie, wskazując, że ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnień Zamawiającego jasno wynikało, że na potrzeby oceny ofert będzie brana pod uwagę łączna suma kosztów (cen jednostkowych) podana w formularzu ofertowym we wskazanych w nim czterech pozycjach, wśród których były także zakwestionowane ceny jednostkowe za przegląd urządzeń. Cena za przegląd była ceną kosztorysową, a wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy stanowić miała iloczyn cen jednostkowych za przegląd i ilości faktycznie wykonanych usług. Odwołujący wprawdzie dostrzegł, że wykonane przez niego usługi będą rozliczane według cen jednostkowych, jednak, bazując na doświadczeniu lat poprzednich, założył, że liczba zleconych do wykonania przeglądów będzie niewielka. Było to założenie nieuprawnione, ponieważ Zamawiający nie określił w dokumentacji postępowania, ile usług będzie zlecał w ramach każdej z pozycji formularza ofertowego. Ponadto zaoferowanie zaniżonej ceny jednostkowej za przegląd było niezgodne z przyszłą umową, w której jednoznacznie wymagano, aby wartość roboczogodziny za naprawę oraz wartość przeglądu obejmowały wszystkie koszty związane z ich wykonaniem. Zdaniem Izby, wbrew stanowisku Odwołującego, wezwanie do wyjaśnień nie było lakoniczne oraz jednoznacznie odnosiło się do ceny jednostkowej skalkulowanej w wysokości 1 zł. Obowiązkiem wykonawcy wezwanego do wyjaśnień zaoferowanej ceny jest udzielenie precyzyjnych, konkretnych wyjaśnień, zgodnych z zapytaniem Zamawiającego. Tymczasem Odwołujący nie odpowiedział niemal na żadne pytanie Zamawiającego zadane w wezwaniu do wyjaśnień, opierając się tylko o przyjęty przez siebie sposób realizacji zamówienia, sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z dokumentacji postępowania.

W postępowaniu odwoławczym pełnomocnikami Klienta Kancelarii – Przystępującego po stronie Zamawiającego były r.pr. Joanna Presz-Król i r.pr. Agnieszka Bartczak-Żuraw, która reprezentowała Przystępującego na rozprawie.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami