Sukces Kancelarii przed Sądem Okręgowym w Kielcach

W dniu 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił skargę na wyrok KIO 1850/20. Sprawa przed KIO była kontynuacją sporu dotyczącego zaoferowania przez jednego z wykonawców ceny 2 mln zł za wykonanie projektu, podczas gdy ten element zamówienia został oszacowany przez Zamawiającego na kwotę 10.000 zł, a oferty złożone w postępowaniu opiewały na kwoty 98.400,00 zł; 37.565,43 zł; 51.540,00 zł; 160.000,00 zł; 50.000,00 zł; 76.000,00 zł; 307.600,00 zł; 150.000,00 zł. Wskutek odwołania wniesionego przez Kancelarię, gdzie podniesiono zarzut dotyczący czynu nieuczciwej konkurencji, Izba unieważniła czynność wyboru wykonawcy oferującego cenę 2 mln zł. W kolejnej sprawie, po wykluczeniu tego wykonawcy z postępowania, Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego i Przystępującego reprezentowanego przez Kancelarię. Skargę na wyrok wniósł Odwołujący. Spór przed Sądem koncentrował się na czynie nieuczciwej konkurencji polegającym na zaoferowaniu ceny zawyżonej względem jednego z elementów przedmiotu zamówienia, który w dodatku był rozliczany już po 8 tygodniach od podpisania wieloletniej umowy.

Sąd podzielił nasze argumenty o zaistnieniu czynu nieuczciwej konkurencji, w tym przychylił się do argumentacji, że ryczałtowe wynagrodzenie oraz fakt, że kryterium oceny oferty dotyczyło ceny, jako całości, nie wyłącza możliwości stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji.

Klienta Kancelarii na etapie postępowania skargowego przed Sądem Okręgowym w Kielcach reprezentował adw. Grzegorz Matejczuk.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami