Sukces Klienta Kancelarii przed KIO

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w prowadzonym przez klienta kancelarii postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej”.

Zarzuty odwołania wskazywały w szczególności na bezzasadność odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp oraz na rzekomą konieczność odrzucenia oferty wybranej przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w jednej z części zamówienia. Skuteczna argumentacja zaprezentowana w toku rozprawy przed KIO potwierdziła prawidłowość czynności podjętych w postępowaniu przez klienta oraz zasadność odrzucenia oferty Odwołującego, co skutkowało oddaleniem wniesionego odwołania w całości i pomyślnym zakończeniem prowadzonego postępowania.

Na rozprawie przed KIO Zamawiającego z sukcesem reprezentował r.pr. Adrian Bura, doradzając również na każdym z etapów prowadzonego postępowania.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami