Sukces klienta kancelarii przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił w całości powództwo klienta kancelarii o zapłatę wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania robót budowlanych obejmujących rewitalizację przestrzeni publicznej wadowickiego rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą komunalną i drogową.
W toku postępowania wykazane zostało, iż w przypadku robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy zawartej w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie za wykonanie robót nieprzewidzianych umową, a przy tym zleconych przez zamawiającego na jej podstawie, powinno zostać ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac i stawek kosztorysowych wskazanych w ofercie wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w rezultacie którego umowa została zawarta.
Kluczowe znaczenie dla pozytywnego wyniku niniejszej sprawy miała również okoliczność, iż sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia w sytuacji, gdy pozew został wniesiony niemal 2 lata po upływie ustawowego terminu przedawnienia roszczenia. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, iż art. 5 k.c. znajduje zastosowanie również do oceny zasadności zarzutu przedawnienia oraz doszedł do przekonania, iż w przedmiotowym stanie faktycznym jego zgłoszenie przez stronę pozwaną stanowiło nadużycie prawa podmiotowego i jako takie nie mogło korzystać z ochrony.

Klienta kancelarii przed Sądem Okręgowym w Krakowie z sukcesem reprezentował r.pr. Adrian Bura.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami