Sukces przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klienta Kancelarii nie zostaną odtajnione.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu odrzucenie oferty klienta Kancelarii w związku z brakiem dostatecznego wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska oraz ujawnienie jego wyjaśnień rażąco niskiej ceny zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że za skuteczne nie można uznać zastrzeżenia polegającego wyłącznie na przytoczeniu definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz oświadczeniu, że zastrzegane informacje spełniają wszystkie te przesłanki. Od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej prawnicy Kancelarii złożyli skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych. Nie kwestionowaliśmy merytorycznego rozstrzygnięcia Izby w zakresie prawidłowości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, ale błąd formalny polegający na rozstrzygnięciu co do czynności, która nie miała wpływu na wynik postępowania w związku z uwzględnieniem zarzutu dalej idącego, czyli zaniechania odrzucenia oferty klienta Kancelarii.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Zamówień Publicznych przychylił się do naszego stanowiska i uznał, że Krajowa Izba Odwoławcza nie powinna nakazywać ujawnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w przypadku, gdy jednocześnie nakazała odrzucenie oferty klienta Kancelarii. Ujawnienie informacji zawartych w wyjaśnieniach w związku z takim rozstrzygnięciem nie miało bowiem wpływu na wynik postępowania.

Dzięki krokom prawnym podjętym przez naszych prawników odtajnione nie zostały strategiczne informacje dotyczące działalności klienta Kancelarii w szczególności jego kontrahentów i udzielanych rabatach.

Kancelaria współpracowała z klientem dopiero na etapie Skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

Klienta reprezentowali adw. Jerzy Pieróg oraz r. pr. Kacper Kaleta.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami