Sukces w najciekawszym postępowaniu ostatnich lat – umowa KG Policji na Tetre unieważniona

W ostatnich dniach prawnicy z Kancelarii Pieróg & Partnerzy r.pr. Joanna Presz-Król i r.pr. Adrian Bura z sukcesem reprezentowali klienta w trzech postępowaniach skargowych toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, tj. w sprawach:

1) w połączonych sprawach XXIII Ga 1367/19 i XXIII Ga 1368/19,w których w dniu 29 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy oddalił w całości skargi Komendanta Głównego Policji i konsorcjum Motorola wniesione od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wydanego w połączonych sprawach KIO 999/19 i KIO 1000/19;
2) w sprawie  XXIII Ga 1629/19, w której Sąd Okręgowy w dniu 8 lipca 2020 r. oddalił w całości skargę Komendanta Głównego Policji wniesioną od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wydanego w połączonych sprawach KIO 1553/19 i KIO 1558/19;
3) w sprawie XXIII Ga 2236/19, w której Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 13 lipca 2020 r. oddalił w całości skargę konsorcjum Motorola wniesioną od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wydanego w połączonych sprawach KIO 1833/19 i KIO 1875/19.

Wszystkie ww. orzeczenia dotyczyły postępowania na Modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA, w którym Kancelaria reprezentuje jednego z Wykonawców ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.
Na szczególną uwagę zasługuje ostatnie z ww. orzeczeń, w którym  Sąd uznał, że Zamawiający nie miał podstaw prawnych do skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki i  podtrzymał wyrok KIO unieważniający umowę zawartą przez KGP z Motorola w rezultacie nielegalnie przeprowadzonego postępowania. Sąd przypomniał, iż procedura przetargu nieograniczonego, w której pozostają ważne oferty (w tym m.in. oferta Klienta Kancelarii), nie została zakończona, stąd nie mogło być podstaw do wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na tej podstawie, iż w poprzednio prowadzonym postępowaniu nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wyrok ten jest niezwykle ważny tak ze względu na analizę przesłanek udzielenia zamówienia z wolnej ręki jak i na zastosowaną sankcję. Przesądza on ostatecznie o unieważnieniu umowy. Unieważniona umowa jest prawdopodobnie umową o udzielenie zamówienia publicznego o najwyższej wartości, w stosunku do której polski sąd orzekł tego rodzaju sankcję.

Wyrok ten wzbudził również zainteresowanie mediów, które podkreślają jego precedensowy charakter:
https://www.rmf24.pl/news-puls-biznesu-system-lacznosci-w-policji-sad-uniewaznil-umowe,nId,4612394

https://www.pb.pl/przetargowa-recydywa-policji-996729

Wyroki te kończą trwający od ponad roku spór Wykonawców z Zamawiającym, w którym Kancelaria 3- krotnie z sukcesem broniła oferty swojego Klienta przed odrzuceniem, raz uzyskała wyrok nakazujący odrzucenie oferty konkurenta oraz raz wyrok nakazujący unieważnienie czynności postępowania przez Zamawiającego.

Niewątpliwie jest to jedno z postępowań, które na długo pozostanie w pamięci Kancelarii z uwagi na jego wielowątkowość, stopień skomplikowania oraz liczbę zastosowanych środków ochrony prawnej.

W postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym w Warszawie klienta kancelarii reprezentowali r.pr. Joanna Presz – Król oraz r.pr. Adrian Bura.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami