Uwzględnienie odwołania w zakresie dotyczącym zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa prezentacji funkcjonalności systemu oraz wykazu osób

W dniu 30 kwietnia 2021 r. rozpoznane zostało odwołanie wniesione przez Konsorcjum Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR (zamówienie o wartości 81 171 496,56 zł netto). Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając odwołanie nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odtajnienia nagrania prezentacji funkcjonalności systemu oraz wykazu osób. W ocenie Izby Odwołujący wykazał, że informacje przedstawione podczas prezentacji są informacjami technicznymi i technologicznymi posiadającymi wartość gospodarczą, stosowane rozwiązania mają charakter twórczy i innowacyjny, a podczas prezentacji zostały przedstawione rozwiązania wynikające z doświadczenia Odwołującego. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż imiona i nazwiska zawarte w wykazie osób w powiązaniu ze specjalistycznym doświadczeniem wymaganym w postępowaniu stanowią szczególne zestawienie informacji mające istotną wartość gospodarczą dla Odwołującego. W ocenie Izby Odwołujący wykazał, iż zastrzeżone informacje spełniają przesłanki określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na rozprawie Odwołującego reprezentowali mec. Kacper Kaleta oraz prawnik Katarzyna Dubowska.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami