Wygrana przed KIO w sprawie przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez jeden z oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani byli wypełnić formularz cenowy dla 13 grup prac składających się na zakres przedmiotowy zamówienia podając ceny jednostkowe oraz wartości całkowite poszczególnych pozycji.
Postanowienia dokumentacji przedmiotowego postępowania wskazywały, że wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy (miesięczny) w stosunku do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kontraktem, natomiast prace z pozostałych grup prac oraz prace pomocnicze, Wykonawca będzie wykonywał na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego w oparciu o ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
Zamawiający określił ponadto dla prac z grupy zarządzania kontraktem limit w wysokości 10%  sumy wartości pozostałych prac.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwał klienta Kancelarii do udzielenia rażąco niskiej, dotyczących wyliczenia ceny złożonej oferty, między innymi w zakresie wyliczenia oferowanej ceny prac związanych z zarządzaniem kontraktem, pomimo że klient Kancelarii wycenił tą pozycją w maksymalnej, dopuszczalnej przez Zamawiającego wysokości.
Zamawiający poinformował klienta Kancelarii o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp z powodu niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia. W uzasadnieniu faktycznym Zamawiający powołał się na wyjaśnienia klienta Kancelarii dotyczące sposobu wyliczenia ceny jednostkowej za 1 miesiąc zarządzania kontraktem, wskazując, że w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny klient Kancelarii podał wyliczenia kosztów składających się na tę pozycję a jednocześnie wskazał że część kosztów wykonania tej pozycji została ujęta w kosztach innych pozycji. Zdaniem Zamawiającego ujęcie części kosztów danej pozycji w innych pozycjach stanowi niezgodność oferty z warunkami zamówienia.
Od powyższej czynności złożyliśmy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Ponadto wybrany wykonawca złożył odwołanie stawiając szereg zarzutów względem oferty klienta Kancelarii m. in. brak zgodności oferty z warunkami zamówienia, czyn nieuczciwej konkurencji, błąd w obliczeniu ceny oferty oraz wystąpienie rażąco niskiej ceny. W tej sprawie z kolei przystąpiliśmy do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.
Rozstrzygnięcie we wszystkich sprawach, rozpoznawanych łącznie przez Krajową Izbę Odwoławczą było na naszą korzyść. Czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty klienta Kancelarii została unieważniona w związku z czym ma on szansę na uzyskanie zamówienia o wartości ponad 140 milionów złotych.

Sprawą zajmowali się prawnik Joanna Karp oraz radca prawny Kacper Kaleta.
Na rozprawie klienta reprezentował radca prawny Kacper Kaleta.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami