Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze

Księgarnia Beck

W październiku 2015 roku ukazał się Komentarz Zamówienia publiczne, Akty wykonawcze z serii Duże Komentarze Becka autorstwa Mecenasa Jerzego Pieróg, Mecenas Marzeny Jaworskiej oraz Mecenas Joanny Presz-Król.

Komentarz stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga.

Komentarz zawiera opracowanie podstawowych – najpowszechniej stosowanych w praktyce – aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały m.in. rozporządzenia:

– z 12.02.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
– z 12.12.2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania,
– z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
– z 20.02.2013 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
– z 20.02.2013 r. w sprawie wykazu robót budowlanych,
– z 20.02.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
– z 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych,
– z 16.12.2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
– z 16.12.2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
– z 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych,
– z 28.01.2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
– z 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów. Autorzy przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami