Zawyżona cena czynem nieuczciwej konkurencji

Zamawiający – Miasto Kielce ustalił w przetargu, iż cena będzie składała się z dwóch części: kwoty za cząstkową dokumentację projektową oraz kwoty za wykonanie robót budowlanych. Podczas oceny ofert porównywano cenę łączną. W trakcie realizacji zamówienia część pierwsza miała być wypłacona zaraz po sporządzeniu dokumentacji. Jeden z wykonawców – konsorcjum kilku osób prowadzących działalność gospodarczą, zaproponował cenę za pierwszą część w wysokości 17-krotnie większej od średniej arytmetyczne pozostałych ośmiu ofert (od oferty najtańszej w tym zakresie cena ta była 54 razy tańsza). W części drugiej wszyscy wykonawcy zaproponowali zbliżone ceny (powyżej 30 mln zł), z tym, że wspomniany wykonawca był o prawie 15 % tańszy od innych, co spowodowało, iż został wybrany jako wykonawca z najniższą ceną łączną.
W imieniu swojego Klienta Kancelaria złożyła odwołanie zarzucając zamawiającemu naruszenie m. in. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli brak odrzucenia oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. W odwołaniu podkreślono, że wykonawca zaproponował cenę za pierwszą część całkowicie oderwaną od rzeczywistej wartości dokumentacji projektowej, chcąc w ten sposób udzielić sobie zaliczki. KIO zgodziła się z argumentacja Kancelarii, ale w wyroku nie odrzuciła oferty, lecz nakazała zamawiającemu wyjaśnienie tej ceny na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Po wyjaśnieniach sam zamawiający dokonał odrzucenia tej oferty, na co z kolei odwołało się konsorcjum wykonawców.
W dniu 8 września 2020, po rozpatrzeniu kolejnego odwołania, Izba przychyliła się do stanowiska Klienta Kancelarii występującego w charakterze przystępującego po stronie zmawiającego i uznała, że oferta z zawyżoną tak znacznie ceną za część zamówienia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
W rozprawach Klienta Kancelarii reprezentował mec. Jerzy Pieróg.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami