Anna Szczepańska

Zespół

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie

  • posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (roboty budowlane, dostawy, usługi);
  • tworzyła oraz weryfikowała dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarówno w ramach procedury krajowej jak i unijnej;
  • brała udział w pracach Komisji Przetargowych, w tym także w charakterze Sekretarza;
  • doradzała Zamawiającym i Wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.