Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w całości, co pozwoli Klientowi Kancelarii na zawarcie umowy

Wybór oferty Klienta Kancelarii został zakwestionowany przez odwołującego, który zarzucał zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy wskazując na błąd w obliczeniu ceny oraz możliwość wykluczenia go z postępowania na podstawie przesłanki zawartej w art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp.

 

W postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą Kancelaria zastępowała Przystępującego, który ubiegał się o zamówienie na realizację robót budowlanych.

 

Zamawiający w formularzu ofertowym wymagał, aby wykonawcy wskazali cenę brutto oferty oraz kwotę podatku VAT. Ponadto wykonawcy zobowiązani byli do wskazania w formularzu cen brutto za poszczególne etapy robót.

Odwołujący kwestionował, że oferta Przystępującego zawiera błąd w obliczeniu ceny, gdyż z jego wyliczeń nie wynikało, aby wskazana w ofercie kwota podatku VAT stanowiła równowartość 23% stawki VAT. W treści zarzutu Odwołujący nie wskazał jednoznacznie na czym ten błąd miałby polegać.  Z kolei w uzasadnieniu Odwołujący wprost wskazał, że nie ustalił, w jaki sposób powstał błąd i na czym on polega.

Przystępujący wskazał, że z danych wskazanych w formularzu ofertowym z łatwością można było ustalić, że oferta nie zawiera błędu w obliczeniu ceny, ponieważ przyjął on stawkę podatku VAT w wysokości 8% na tzw. zieleń, na pozostały zakres zamówienia zaś stawkę 23%.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że sam Odwołujący nie wskazał na czym miałby polegać błąd w obliczeniu ceny, ani nie wskazał w odwołaniu jaka stawka podatku VAT jest prawidłowa. KIO wskazała, że fakt, iż Odwołujący nie może ustalić jaką stawkę podatku VAT przyjął Przystępujący nie przesądza o występowaniu błędu w obliczeniu ceny. KIO wskazała również, że przedmiotem ofert i umów powinna być tylko cena brutto, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, wobec czego w przypadku umawiania się stron na cenę brutto cena ta pozostaje niezmienna.

KIO nie podzieliła również argumentacji Odwołującego dot. kompleksowości zamówienia i powinności zastosowania jednej stawki podatku VAT dla całego zamówienia.

Odnosząc się zaś do zarzutu dot. możliwości wykluczenia Przystępującego z postępowania to Odwołujący swój zarzut oparł jedynie na pozyskanych przez niego informacjach (nie zaś na dokumentach dot. przedmiotowego postępowania), w swoim stanowisku całkowicie pominął fakt, że kwestia realizacji inwestycji, na którą powoływał się w odwołaniu, została w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokładnie wyjaśniona przez Zamawiającego z Przystępującym. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący nie wykazał, aby wobec Przystępującego zaszły przesłanki, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w całości, co pozwoli Klientowi Kancelarii na zawarcie umowy z zamawiającym.

Klienta reprezentowała r. pr. Katarzyna Latecka

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami