Katarzyna Latecka

Zespół

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Złożyła egzamin radcowski po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe z zamówień publicznych na SGGW w Warszawie. Posiada doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych, które zdobyła pracując po stronie zamawiających. W Kancelarii PIERÓG & Partnerzy zajmuje się obsługą zamawiających jak i wykonawców.

Doświadczenie

  • posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • świadczy doradztwo na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane, zarówno w procedurze krajowej, jak i unijnej, tworzy i weryfikuje dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym projekty specyfikacji warunków zamówienia i umów;
  • przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bierze udział w pracach Komisji Przetargowych;
  • przygotowuje analizy i, opinie prawne, a także pisma procesowe;
  • przygotowuje środki ochrony prawnej w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sporządza odwołania i odpowiedzi na odwołanie, analizy prawne w zakresie zamówień publicznych oraz reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz zamawiających i wykonawców zarówno w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak i na etapie realizacji umowy dot. zamówienia publicznego.

Publikacje