Kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odrzucenie oferty Klienta Kancelarii za naruszające art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Klienta Kancelarii, którego oferta została odrzucona z powodu niezgodności z warunkami zamówienia. Za niezgodne z warunkami zamówienia Zamawiający uznał zaniechanie uzupełnienia w formularzu oferty informacji identyfikujących producenta oferowanych produktów. KIO przychylając się do argumentacji przedstawionej przez Pełnomocników Odwołującego uznała, że Klient Kancelarii w stopniu wystarczającym zidentyfikował zaoferowany produkt poprzez jego oznaczenie, w związku z czym złożył skonkretyzowaną ofertę. Ponadto wątpliwości Zamawiającego w zakresie dotyczącym stopnia skonkretyzowania zaoferowanego produktu zostały usunięte wyjaśnieniami Klienta Kancelarii, złożonymi w odpowiedzi na wezwanie skierowane na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. W konsekwencji korzystnego rozstrzygnięcia sprawy oferta złożona przez Klienta Kancelarii może zostać wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Odwołanie zostało sporządzone przez r.pr. Annę Packo, natomiast Klienta Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentowały r.pr. Anna Packo oraz r.pr. Katarzyna Dubowska.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami