Kolejny sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy w postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Projektu pn. Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa –Ostrawa”.

 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu, że dokonał on wyboru jako najkorzystniejszej oferty konkurencyjnego wykonawcy, który popełnił błąd w obliczeniu ceny oferty, zaoferował rażąco niską cenę oferty oraz popełnił czyn nieuczciwej konkurencji.

KIO oddaliła odwołanie w całości uznając czynność wyboru oferty najkorzystniejszej za zgodną z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentowały r.pr. Anna Packo oraz r.pr. Katarzyna Dubowska.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami