Odwołanie oddalone w całości! Klient Kancelarii z prestiżowym kontraktem na budowę Muzeum Getta Warszawskiego

Z ogromną satysfakcją informujemy, że 11.10.2023 r. podpisany został kontrakt o wartości 295 446 000,00 złotych na budowę Muzeum Getta Warszawskiego przy ulicy Siennej. Kancelaria obroniła przed KIO wybór oferty wykonawcy inwestycji, przystępując do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

Największa grupa zarzutów odwołania odnosiła się do zaliczenia przez zamawiającego doświadczenia Kierownika Budowy, nabytego po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy o zgłoszeniu obiektu do odbioru. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 2670/23 podzieliła w całości naszą argumentację potwierdzając, że sam fakt dokonania przez Kierownika Budowy pierwszego lub ostatniego wpisu do Dziennika Budowy, nie oznacza jeszcze, że ten rozpoczyna lub też przestaje pełnić swoją funkcję, a co za tym idzie, że nie nabywa stosownego doświadczenia, wykonując czynności przed lub po tej dacie. Izba wskazała przede wszystkim na art. 22 pkt 9 Prawa Budowlanego, który to wręcz wymusza rozbieżność pomiędzy ostatnim wpisem do dziennika budowy, a faktycznym zakończeniem sprawowania funkcji przez Kierownika Budowy. Z jednej bowiem strony wynika z niego, że to Kierownik Budowy dokonuje wpisu w Dzienniku Budowy i zgłasza obiekt do odbioru. Z drugiej natomiast, ten sam przepis definiuje, jako bezwzględne obowiązki Kierownika Budowy, konieczność uczestniczenia w czynnościach odbioru, ale również zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, które to czynności są przecież następczymi w stosunku do wpisu o gotowości (zgłoszeniu) do odbioru. KIO podkreśliła ponadto, że ustawa w tym zakresie mówi o „uczestniczeniu w czynnościach odbioru i zapewnieniu usunięcia stwierdzonych wad”, co wskazuje, że jest to szereg czynności, wykonywanych po dokonaniu odbioru, które trwają przez określony czas i kończą się w momencie kiedy dana osoba przestaje pełnić swoją funkcję. Zdaniem KIO nie sposób tego przepisu interpretować w taki sposób, że okres pełnienia funkcji sprowadza się do wykonywania pojedynczych czynności, podpisania określonych dokumentów.

Dokonując oceny pozostałych zarzutów odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Kierownik Projektu, w odróżnieniu do Kierownika Budowy, nie sprawuje samodzielnej funkcji w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego, a zatem dopuszczalna jest większa swoboda w wykazywaniu nabycia przez niego faktycznego doświadczenia. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła ponadto nasze stanowisko co do interpretacji, czym jest „muzealna wystawa stała” uznając, że pojęcie „muzeum” nie jest prawnie zastrzeżone. Izba w związku z tym, powołując się na pierwszeństwo literalnej wykładni specyfikacji warunków zamówienia, za nieuzasadnioną uznała wykładnię odwołującego, który twierdził, że referencyjne doświadczenie mogło być nabywane jedynie w jednostkach mających status muzeum w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz dodatkowo wpisanych do wykazu muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Getta Warszawskiego powstaje na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie. Projekt autorstwa KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o. zakłada ok. 3 400 m2 powierzchni użytkowej na potrzeby wystawy stałej podzielonej na 9 galerii. Twórcą scenariusza jest profesor Daniel Blatman oraz zespół kuratorów Muzeum Getta Warszawskiego (źródło: https://1943.pl/artykul/rusza-budowa-muzeum-getta-warszawskiego-przy-ulicy-siennej/).

Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentowali r. pr. Agnieszka Bartczak – Żuraw oraz r. pr. Kacper Kaleta.

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami