Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria reprezentowała Przystępującego, który ubiegał się o udzielenie zamówienia na eksploatację, obsługę, konserwację oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej infrastruktury portowej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Wszystkie złożone oferty w postępowaniu zostały odrzucone z uwagi na błąd w obliczeniu ceny polegający na zastosowaniu nieprawidłowych stawek VAT, w wyniku czego postępowanie zostało unieważnione.

 

Jeden z wykonawców wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp poprzez uznanie, że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na błędy w obliczeniu ceny, podczas gdy oferta Odwołującego jest poprawna w zakresie ceny, w tym stawek podatku VAT.
Odwołujący dowodził, że przedmiot zamówienia, który został przez Zamawiającego wyodrębniony na 169 pozycji w Formularzu cenowym, stanowią usługi związane z dostarczaniem wody za pośrednictwem siedzi wodociągowych oraz usługi związane z odprowadzaniem ścieków, w związku z czym prawidłową stawką VAT dla zamówienia jest 8%.

Odwołujący prócz usług związanych z dostarczaniem wody za pośrednictwem siedzi wodociągowych oraz usług związanych z odprowadzaniem ścieków wyodrębnił również pozostałe usługi dotyczące usług związanych z dostarczaniem wody za pośrednictwem siedzi wodociągowych oraz usług związanych z odprowadzaniem ścieków i dowodził, że zamówienie stanowi świadczenie kompleksowe.

Przystępujący po stronie Zamawiającego stał na stanowisku, że przedmiotem zamówienia nie są usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków, które to usługi świadczyć będzie sam Zamawiający, lecz zapewnienie sprawności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przystępujący wskazywał, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia nie mieszczą się w żadnej z pozycji uprawniających do zastosowania obniżonej stawki VAT (lub zwolnienia z VAT), a w szczególności nie stanowią usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU: 36.00.20.0) lub usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU: ex 37), wobec czego nie można stosować do zamówienia wykładni rozszerzającej.

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wskazując, że przedmiotem zamówienia nie są usługi związanej z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU: 36.00.20.0) lub usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU: ex 37), wobec czego zastosowanie obniżonej stawki VAT jest nieprawidłowe.

W wyniku oddalenia odwołania Klient Kancelarii będzie miał możliwość złożenia oferty w ponownym postępowaniu dot. niniejszej zamówienia.

Klienta reprezentowała r.pr. Katarzyna Latecka

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami