Sukces w drodze do uzyskania zamówienia!

Nasi prawnicy reprezentowali jedną z największych firm budowlanych w Polsce w ramach odwołania wniesionego na postanowienia specyfikacji warunków zamówienia. Przetarg dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej w południowo-wschodniej części Polski.

Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia opublikował projekt budowlany, ale obowiązek wykonania innych opracowań m. in. projektów wykonawczych i przedmiarów robót przerzucił na wykonawcę. Wbrew twierdzeniom zamawiającego, nie są to zatem klasyczne roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pytaniami do SWZ wykonawcy wytknęli w związku z tym szereg niedociągnięć w opisie zakresu przedmiotu zamówienia, domagając się jego doprecyzowania, przede wszystkim w kontekście sposobu rozliczania. Z projektu nie wynikało chociażby jakie prace rozbiórkowe i naprawcze oraz w jakich ilościach wykonawcy będą musieli wykonać. Zamawiający z kolei, w ramach wyjaśnień do SWZ, pogorszył tylko położenie wykonawców, przerzucając na nich de facto obowiązek opisu przedmiotu zamówienia. Z odpowiedzi zamawiającego wynikało bowiem, że wymaga rozpoznania zakresu prac rozbiórkowych i naprawczych dopiero na etapie opracowania projektów wykonawczych, a następnie ich wykonania. Z kolei wszystkie ryzyka z tym związane wykonawcy musieli skalkulować w cenie oferty, co w ocenie Zamawiającego wynika z ryczałtowego sposobu rozliczania oraz realizacji robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Dokonaną przez zamawiającego modyfikację zaskarżyliśmy, doprowadzając do częściowego uwzględnienia zarzutów przez Zamawiającego oraz uwzględnienia odwołania w pozostałej części przez KIO. Skład orzekający przychylił się do naszej argumentacji i uznał, że ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie zwalnia zamawiającego z opisu zakresu robót budowlanych, nawet w formule „zaprojektuj i wybuduj”. KIO stwierdziła, że projekt wykonawczy stanowi wyłącznie uszczegółowienie projektu budowlanego.

Odwołanie przygotowywali r. pr. Agnieszka Bartczak-Żuraw oraz r. pr. Kacper Kaleta

Klienta na rozprawie przed KIO reprezentował r. pr. Kacper Kaleta

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami