Agata Porębiak

Zespół

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe z Zamówień Publicznych. Od kilku lat sukcesywnie zdobywa doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań publicznych jako sekretarz lub przewodniczący licznych komisji przetargowych w instytucjach zamawiających.

Doświadczenie

  • posiada doświadczenie  w zakresie postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane w procedurze krajowej i unijnej,
  • wspomaga bieżącą obsługę prawną zamawiających,
  • kompleksowo weryfikuje i tworzy dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikację warunków zamówienia oraz projekty umów,
  • przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze pełnomocnika zamawiającego,
  • przygotowuje analizy prawne w zakresie prawa zamówień publicznych

Publikacje