Natalia Wasielewska

Zespół

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W 2022 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego oraz została wpisana na listę radców prawnych. Z Kancelarią Prawną PIERÓG & Partnerzy związana jest od lipca 2020 r.

Doświadczenie

  • świadczy bieżącą obsługę prawną zamawiających, w tym zamawiających sektorowych, oraz wykonawców;
  • świadczy doradztwo na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane, zarówno w procedurze krajowej, jak i unijnej;
  • weryfikuje i tworzy dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikację warunków zamówienia oraz projekty umów;
  • przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze pełnomocnika zamawiającego, a także wykonuje czynności w postępowaniach jako przewodnicząca lub sekretarz komisji przetargowych;
  • świadczy doradztwo w zakresie procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym sporządza odwołania oraz odpowiedzi na odwołania;
  • doradza zamawiającym oraz wykonawcom w zakresie realizacji umów zawartych po przeprowadzeniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • sporządza projekty opinii prawnych, analiz prawnych i pism procesowych.

Publikacje