Krajowa Izba Odwoławcza – jaka była, jaka będzie?

Autor | Anna Packo

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i dyscyplinie finansów publicznych

 

 

Autor | Jerzy Pieróg

Adwokat, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, której działalnością kieruje już 25 lat. Mediator Stały, a także Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

 

Najpierw długo mówiono, że powstanie. Później długo powstawała.

Wreszcie – uchwalona została ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 172: Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, właściwa do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zachęcamy do lektury artykułu napisanego we współautorstwie przez r.pr. Annę Packo oraz adw. Jerzego Pieróg.

 

 

Chcesz rozpocząć współpracę z kancelarią?

Skontaktuj się z nami