Sukcesy

Zespół PIERÓG & Partnerzy najbardziej znany jest na rynku z realizacji największych w Polsce postępowań przetargowych.

Sukcesy

Wygrana przed KIO w sprawie przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez jeden z oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Sukcesy

Klient Kancelarii z szansą na uzyskanie zamówienia o wartości ponad 600 000,00 zł po uwzględnieniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą

W postępowaniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prowadzonym przez gminę z Województwa Świętokrzyskiego odrzucono ofertę klienta Kancelarii działającego w formie spółki cywilnej.

Sukcesy

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

W dniu 20 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznała odwołanie wykonawcy wobec odrzucenia jego oferty z uwagi na zaoferowanie rażąco niskiej ceny w przetargu ograniczonym na usługę – pogwarancyjne naprawy awaryjne i przeglądy radiostacji M3SR serii 4100, XT-452, XK-2900, XK-2500, odbiorników ET-458 i pokrewnych oraz systemów antenowych do nich, Wykonawca ten zaoferował 1 zł jako cenę jednostkową za przegląd urządzeń w jednej z pozycji formularza cenowego podlegającą ocenie w kryterium oceny ofert.

Sukcesy

Sukces przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klienta Kancelarii nie zostaną odtajnione.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu odrzucenie oferty klienta Kancelarii w związku z brakiem dostatecznego wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska oraz ujawnienie jego wyjaśnień rażąco niskiej ceny zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Sukcesy

Uwzględnienie odwołania w zakresie dotyczącym zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa prezentacji funkcjonalności systemu oraz wykazu osób

W dniu 30 kwietnia 2021 r. rozpoznane zostało odwołanie wniesione przez Konsorcjum Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR (zamówienie o wartości 81 171 496,56 zł netto). Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając odwołanie nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odtajnienia nagrania prezentacji funkcjonalności systemu oraz wykazu osób.

Sukcesy

Skarga przeciwko Dolnośląskiemu Centrum Onkologii oddalona

Dolnośląskie Centrum Onkologii prowadziło przetarg na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na budowę nowego szpitala onkologicznego.

Sukcesy

Ocena ofert została dokonana przez CPK w sposób zgodny z siwz

W dniu 28 grudnia 2020 r. rozpoznane zostało odwołanie wniesione przez Konsorcjum trzech firm w przetargu nieograniczonym na usługi konsultanta wsparcia technicznego ds. opracowania Master Planu dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Sukcesy

Kolejny sukces Kancelarii przed Sądem Okręgowym

W dniu 11 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. akt X Ga 1207/20, oddalił skargę na wyrok KIO 2231/20, którym Izba, wskutek odwołania wniesionego przez Kancelarię, nakazała Zamawiającemu przywrócenie do postępowania Klienta Kancelarii, uznając że Zamawiający nie miał podstaw do pominięcia przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu informacji podanych w wykazie złożonym na pierwsze wezwanie, jak również pominięcia zasobów udostępnionych przez podmiot trzeci, w sytuacji gdy Wykonawca w pierwszym wykazie wskazał jedynie doświadczenie własne, ale w treści oferty oświadczył o korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego.

Sukcesy

Skarga na orzeczenie KIO wniesiona w imieniu naszego klienta – BUDIMEX S.A. uwzględniona

10 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Toruniu uwzględnił w całości skargę BUDIMEX S.A. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze KIO 2892/20 wydany w postępowaniu wszczętym na skutek odwołania wykonawcy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na czynność wezwania odwołującego do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny (sygn. VI Ga 7/21).

Sukcesy

Sąd Apelacyjny prawidłowo odrzucił ofertę bez wyjaśniania jej treści

Sąd Apelacyjny w Warszawie prowadził postępowanie na dostawę sprzętu oraz oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie.